ПРАВИЛА НА "ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ"


За логическа задача се приема задача, която обхваща неограничено множество от области, базирана на логиката, като до отговорът й е желателно да може да се достигне чрез анализ на зададените условности. Тя трябва да е ясно, еднозначно и точно формулирана, с условие на български език, за да е разбираема за всеки участник.


1. Право да задава задача има всеки желаещ, но е силно препоръчително това да става след като е решил последната зададена преди това задача и/или е получил съгласие от автора й. Ако желае, позналия задачата може да преотстъпи правото си на друг участник. Кога и от кого ще бъде задавана новата задача, трябва да се обяви в репликите по текущата такава.

2. За отговор на задачата се приема само такъв, даден в утвърдителна форма. Не се приемат за отговори предположения зададени във въпросителна форма или уточняващи условието. Отговорите на задачите се публикуват явно в темите на съответните задачи, като заедно с отговора на съответната задача, трябва да се публикува и разяснение как е стигнато до този отговор (за да се изключат случаите на налучкване). Възможно е и задаващият задачата изрично да отмени това правило за зададената от него задача.

3. Желателно е всяка нова задача да се публикува в отделна тема, носеща пореден номер, цяло число, по-голямо с единица от номера на последната зададена задача, както и словесно заглавие, тематично насочено към конкретното условие, заградено в скоби до номера [Напр. "Задача 41 (опашка за билети)"].

4. Задаващият задачата по свое усмотрение и/или вследствие на запитване може да дава пояснения по условието и жокери за решаването й. Той също така преценява кой е достигнал пръв до пълен и верен отговор и обявява участник, който да зададе новата задача.

5. Темите със старите задачи ще се заключват, като давностният период преди да се направи това, ще бъде една седмица, считано от деня на публикуване на съответната задача. Желателно е да не се постват теми, които се отнасят за стари задачи [Напр. "Относно 'Задача ххх'"], за да не се нарушава поредността на номерацията на задачите в постовете.